Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชาติ
8 ธันวาคม 2022
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-