Conference

Article
การเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในหน่อตามที่ได้รับสารพาโคลบิวทราโซลในอายุที่ต่างกัน
Conference
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
12 - 13 ธันวาคม 2019
Location
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-