Conference

Article
ผลของการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.)เนื้อโพรกในบ่อซีเมนต์ และความน่าลงทุนในการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในกล่องแยกเลี้ยงเดี่ยว
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
25 - 26 มีนาคม 2019
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-