สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

BiomassGrowthMangrove ForestRanong provinceTsunami Diasterการเติบโตการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการบวนการมีส่วนร่วมการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลการผลิตกล้าคุณภาพการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งการพัฒนาศักยภาพการผลิตประมงชายฝั่งการฟื้นฟูการฟื้นฟู, หญ้าทะเล, ชายฝั่งจัการฟื้นฟู,หญ้าทะเล,ชายฝั่งระนอการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่งการมอดูเลชัน (Modulation)การร่วงหล่นการวัด (Measurement)การวางแผนการจัดการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)การอนุรักษ์การอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กำพวนกุ้งก้ามกรามเกษตรและชีววิทยาใกล้สูญพันธุ์คลองกำพวนความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำจังหวัดระนองถ่านชีวภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรไม้ชายฝั่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะลายปาล์มเปล่าทางใบปาล์มทางปาล์มน้ำมันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3เท้ายายม่อมนาปรังนิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการบ้านปลาบุคลากรท้องถิ่นประมงปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชายหาดป่าธรรมชาติปาล์มน้ำมันปุ๋ยหมักชีวภาพผลกระทบต่อชุมชนผลกระทบสิ่งแวดล้อมผักพรรณไม้น้ำพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลวัตของสังคมพืชพลังงานคลื่นทะเลพลังงานคลื่นทะเลนอกชายฝั่งพลับพลึงธารพันธุกรรมพื้นที่ชายฝั่งระนองพื้นที่ชายฝั่งระนอง (Ranong coastal area)พื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิพื้นที่ประสบภัยสึนามิพื้นที่เปิดโล่งแพะมวลชีวภาพมวลชีวภาพ (Biomass)ระบบสื่อสาร (Telecommunication Engineering)เรือนเพาะชำลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนสมบัติดินสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชสังคมวิทยาสัตวทะเลหน้าดินขนาดใหญ่สัตว์ทะเลหน้าดินทะเลขนาดใหญ่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชายฝั่งหญ้าทะเลหาดเลนเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิอัตราการรอดตายอ่าวคุระบุรีอาหารแพะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุทกวิทยากายภาพลำคลองอุทยานแห่งชาติแหลมสนไฮโดรโปนิกส์

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย เดชา ดวงนามล

decha.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893119

Avata

นาย วิสัย คงแก้ว

visai.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893119

Avata

นางสาว ณัฐชพร ทองดอนแช่ม

nutchapond.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-7789-3117-8

Avata

นาย ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

piyawat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 077-893118

Avata

นางสาว เกศรินทร์ รามณี

kadsarin.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 077-880297

Avata

นาง จรรตกร รอดอยู่

juntakorn.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 075666085

Avata

นาย สาคร จันทร์มา

sakhorn.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 077893117-8


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการประมง 1 คน, นักวิจัย 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,200.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 27 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.65 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)