สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Air sac catfishBiomassCellulolytic microorganismCoastal ResourcesCohabitationCommunity Mangrove ForestCompostConservationCrinum thaianum J. SchulzeDynamic of Plant CommunityDynamic of seedlingelderEndangeredGrowthHeteropneustes fossilisinteractionMangrove forestRanong provinceReligiousTsunami Diasterการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนการเติบโตการฟื้นฟูการอนุรักษ์ความหลากชนิดความหลากชนิด (Species diversity)ความหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำจังหวัดระนองถ่านชีวภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติทางปาล์มน้ำมันป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชายเลน (Mangrove)ป่าชายหาดป่าธรรมชาติปาล์มน้ำมันปุ๋ยหมักชีวภาพผลกระทบต่อชุมชนผลกระทบสิ่งแวดล้อมผักผู้สูงอายุพรรณไม้น้ำพลวัตของกล้าไม้พลวัตของกล้าไม้ (Dynamic of seedling)พลวัตของสังคมพืชพลังงานคลื่นทะเลพลังงานคลื่นทะเลนอกชายฝั่งพลับพลึงธารพันธุกรรมพื้นที่ชายฝั่งระนองพื้นที่ชายฝั่งระนอง (Ranong coastal area)พื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิพื้นที่ประสบภัยสึนามิพื้นที่เปิดโล่งแพะภูมิปัญญาท้องถิ่นมวลชีวภาพมวลชีวภาพ (Biomass)ระนองระนอง ( Ranong province )ระบบสื่อสาร (Telecommunication Engineering)เรือนเพาะชำลุ่มน้ำลุ่มน้ำคลองกำพวนวิสาหกิจชุมชนศักยภาพศาสนิกชนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสังคมสมบัติดินสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสังคมพืชสังคมวิทยาสัตว์ทะเลหน้าดินทะเลขนาดใหญ่สัตว์น้ำสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารสาหร่ายเกลียวทองสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสูตรอาหารหญ้าทะเลหมู่เกาะระ – เกาะพระทองหาดเลนเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิอนุกรมวิธาน ( Taxonomy )อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA อัตราการรอดตายอ่าวคุระบุรีอาหารแพะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุทกวิทยากายภาพลำคลองอุทยานแห่งชาติแหลมสนไฮโดรโปนิกส์

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการประมง 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,200.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 27 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.65 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)