คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
36 40 10.624 73.080
76 83.704
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 18 ---
18 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
3 1,200.00 27 11.647

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
16 9 6 26 0 0 0 0 0 0 4 3 3
61 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง (FRFE)841313000000100
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (RLF)862020000000200
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง (RCE)211414000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง400.00นายสหัสราชเมืองขวาง
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้400.00นายเดชาดวงนามล
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง400.00นางสาวเกศรินทร์รามณี

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงVisible Spectrophotometer214,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงเครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมงหม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้Visible Spectrophotometer214,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กล้องจุลทรรศน์ 3 มิติ 3 กระบอกตา850,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กล้องจุลทรรศน์แบบกำลังขยายสูง 3 กระบอกตา995,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องกลั่นน้ำ ขนาด 7 ลิตร182,756.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องดูงานแบบกึ่ง 3 มิติ250,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์386,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวัดคุณภาพน้ำ856,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวัดอนุภาคของแข็งของเหลวในดิน347,750.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องวาดภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์180,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ชุดวัดกระแสน้ำและทิศทางพพร้อมอุปกรณ์989,964.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้หม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งVisible Spectrophotometer214,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งกล้องจุลทรรศน์ 3 มิติ 3 กระบอกตา850,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งกล้องจุลทรรศน์แบบกำลังขยายสูง 3 กระบอกตา995,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องกลั่นน้ำ ขนาด 7 ลิตร182,756.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องดูงานแบบกึ่ง 3 มิติ250,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์386,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ856,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวัดอนุภาคของแข็งของเหลวในดิน347,750.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องวาดสภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์180,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเครื่องเหวี่ยงตะกอน200,000.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งชุดวัดกระแสน้ำและทิศทางพร้อมอุปกรณ์989,964.00
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่งหม้อนึ่งความดัน ขนาด 35 ลิตร110,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นางสาว เกศรินทร์ รามณี, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Email: kbckrr@ku.ac.th
โทร. 077-880297
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง (RCE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย เดชา ดวงนามล, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
Email: rdidcd@ku.ac.th
โทร. 077893119
ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (RLF)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย สหัส ราชเมืองขวาง, นักวิจัย
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Email: rdishr@ku.ac.th
โทร. 0918480032
ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง (FRFE)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาย สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
37.450
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
37.450
- Leader
0.000
- Co-
37.450
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เดชา ดวงนามล, นักวิจัย ชำนาญการ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
58
+ Univ. Project
30
- Leader
14
- Co-
14
- Ads.
2
+ Ext. Project
28
- Leader
6
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
24.587
+ Univ. Project
9.144
- Leader
4.297
- Co-
4.297
- Ads.
0.550
+ Ext. Project
15.443
- Leader
3.730
- Co-
11.713
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
400.00
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
5,561,470.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิสัย คงแก้ว, นักวิชาการประมง ขำนาญการ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
1
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.463
+ Univ. Project
0.380
- Leader
0.190
- Co-
0.190
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.083
- Leader
0.173
- Co-
6.910
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สหัส ราชเมืองขวาง, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
13
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.231
+ Univ. Project
1.860
- Leader
0.830
- Co-
0.830
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
5.371
- Leader
0.389
- Co-
4.982
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
400.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
524,000.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาประมง2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.474
+ Univ. Project
1.180
- Leader
0.590
- Co-
0.590
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.294
- Leader
16.534
- Co-
1.760
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เกศรินทร์ รามณี, นักวิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.230
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.630
- Leader
0.630
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
400.00
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
5,561,470.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง จรรตกร รอดอยู่, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
19
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
5
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.365
+ Univ. Project
7.735
- Leader
2.777
- Co-
2.777
- Ads.
2.180
+ Ext. Project
0.630
- Leader
0.000
- Co-
0.630
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เตือนใจ ปิยัง, เจ้าหน้าที่วิจัย
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.830
+ Univ. Project
1.830
- Leader
0.610
- Co-
0.610
- Ads.
0.610
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สาคร จันทร์มา, วิศวกร ชำนาญการ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
9
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.050
+ Univ. Project
3.090
- Leader
1.030
- Co-
1.030
- Ads.
1.030
+ Ext. Project
0.960
- Leader
0.000
- Co-
0.960
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0