Conference

Article
แบบจำลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-