การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเคลือบสมุนไพรด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นสารเคลือบจากด้านล่าง

Publish Year National Journal 4
2019 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง: อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 82-92
2019 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM สำหรับพลศาสตร์ของก๊าซ-ของแข็งในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยละพัฒนา, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 73-89
2019 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สถาพร วังฉาย, "การจำลองลักษณะของฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องร่วมกับการคานวณพลศาสตร์ของไหล", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 231-242
2016 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 2559, ฉบับที่ 26(3), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 385-394
Publish Year National Conference 12
2021 exณัฐพงษ์ วงศ์บับพา, exธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน, exกระวี ตรีอำนรรค, exเทวรัตน์ ตรีอำนรรค, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวเปลือกในหออบแห้งแบบลมร้อนด้วยวิธีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจาปี 2564, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส, exศุภกร เกตุเปลี่ยน, "แบบจำลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริยะ ม่วงทองหลาง, exมังกราพงศ์ สายนาค, exวิกรานต์ ตันติโภคา, "การจำลองเชิงตัวเลขของปรากฏการณ์การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยการสั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง", The 6th National Food Engineering Conference 2020 , 6 มีนาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exภมรวัฒน์ อนันต์สวัสดิ์, exภาณุ สุทธิกุล, exศุภกร ซาวทองคำ, inนายเอนก ไกรรอด, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM ของการไหลของก๊าซ-ของแข็งในไซโคลน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exพลพิพัฒ ราชมณี, exปฏิภาณ ชาวคอนไชย, exณัชพล ศิริเมืองมูล, inนายวัชมา โพธิ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง DEM ของการไหลของอนุภาคบนเครื่องกระจายแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, exฤทธิพร กล้าหาญ , "การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการผสมอนุภาคในเครื่องผสมแบบใบกวนโดยใช้ DEM", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4. The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology , 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ระนอง ระนอง ประเทศไทย
2019 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM สำหรับพลศาสตร์ของก๊าซ-ของแข็งในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (ME-NETT 33), 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุครธรนี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สถาพร วังฉาย, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การจำลองลักษณะของฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องร่วมกับการคำนวณพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 26 - 27 เมษายน 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM สำหรับพลศาสตร์ของก๊าซ-ของแข็งในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องเคลือบข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก นครนายก ประเทศไทย
2017 exกษิเดช พิมตะครอง, exวีรพงศ์ รักวงษ์ไทย, exสิทธิผล มาประเสริฐกุล, exธนัท พึ่งธรรม, inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความเร็วรอบการหมุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบของเครื่องเคลือบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง: อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 6 - 8 กรกฎาคม 2016, อ.เมือง สงขลา ประเทศไทย