Conference

Article
การประยุกต์ใช้ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมในการอาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
Conference
กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง
Class
ชาติ
Date
19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019
Location
ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-