ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่แปลงศึกษาวิจัยนิเวศระยะยาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year International Journal 1
2017 exKhine Thazin Wai , inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Small Mammal Communities in Logged and Unlogged Areas in the Proposed Mahamyaing Wildlife Sanctuary, Myanmar", Journal of Tropical Forest Research , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-21
Publish Year International Conference 1
2018 exApinya Saisamorn, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exSomphot Duangchantrasiri, exAchara Simcharoen, "Activity pattern of leopard (Panthera pardus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand: A confirmation from multiple year data.", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 27 เมษายน 2018
Publish Year National Conference 3
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exนรวิชญ์ ดำรงค์ธวัช, exอิงอร ไชเยศ, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลวีร์ บูชาเกียรติ, exปิยะ ภิญโญ, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสมในการอาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง, 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2018 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exปิยะศาสตร์ คำหอม, exWIllIam McShea, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธราภรณ์ พันกันธะ, exยุวลักษณ์ ชนะชัย, exสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, exนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, "ความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ในแปลงศึกษานิเวศระยะยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพ", การประชุมการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปการป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exฐานวุธ พลายสังข์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความมากมาย และการกระจายของสัตว์ในอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) บางชนิดในอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร", การประชุมวิชาการป่าไม้ 2560, 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย