Conference

Article
การประเมินการผสมผสานเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากเขตอบอุ่นและเขตร้อนสำหรับการปลูกข้าวโพดไดร่ลูกผสมในฤดูแล้ง
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-