Conference

Article
ผลของสารละลายเบสต่อสมบัติทางเคมีเชิงกายภาพของแป้งข้าวเจ้า
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-