Conference

Article
การบูรณาการการประเมินระหว่างเรียนเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISBN: 9786162764356)
Class
ชาติ
Date
15 มีนาคม 2019
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-