Conference

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ISBN: 9786162785016)
ชาติ
24 - 25 มกราคม 2019
ขอนแก่น ประเทศไทย
-