Conference

Article
ผลของความชื้นเริ่มต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้งกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae
Conference
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
17 - 18 สิงหาคม 2017
Location
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-