Conference

Article
ปริมาณแอนโทไซยานิน สารประกอบฟี นอลิก และนำ้ ตาลของผลโคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.) จากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-