การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาการผลิตเหมร (โคลงเคลง)เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 2
2018 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนายไพร มัทธวรัตน์, inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, "ปริมาณแอนโทไซยานิน สารประกอบฟี นอลิก และนำ้ ตาลของผลโคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.) จากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inนายไพร มัทธวรัตน์, "ชีววิทยาของดอกและการพัฒนาการของผลโคลงเคลงสายพันธุ์กลีบดอกสีขาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย