Conference

Article
ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-