ปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนในอนุภาคขนาดต่าง ๆ ของดินตะกอนน้ำพาในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, exDr. Bhupinder Pal Singh, exAssoc. Prof. Dr. Balwant Singh, "Nature of organic matter associated with particle-sized fractions of Thai soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 167-184
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอภิรักษ์ จงเหลืองสอาด, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, "การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนรวมในดินนาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 309-320
Publish Year National Conference 1
2017 exอภิรักษ์ จงเหลืองสอาด, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย