Conference

การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
ชาติ
13 พฤษภาคม 2016
ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-