Conference

Article
การศึกษาปัจจัยการดาเนินงานในโซ่อุปทานที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดสมรรถนะทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2016
Location
ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-