การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

Publish Year International Conference 1
2017 exAyu Kusuma Wardani, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ASSESSING CONSUMER BEHAVIOR AND WILLINGNESS TO PAY (WTP) FOR IMPORTED WAFER SNACK PRODUCTS FROM INDONESIA", SIBR 2017 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 25 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2016 exชัชวาล วรศิริ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยการดาเนินงานในโซ่อุปทานที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดสมรรถนะทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย", การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559, 13 พฤษภาคม 2016, ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exMegita Ryanjani Tanuputri, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdi Djoko Guritno, "Distribution Channel of Imported Halal Foods to Jakarta, Indonesia.", Proceedings of the 54th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry), 2 กุมภาพันธ์ 2016 - 4 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exChalida Bongkotpannarai, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการกำหนดราคาชาพร้อมดื่มบรรจุขวดของไทยในตลาดอินโดนีเซีย", วารสารประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exธรรมรัตน์ ปิ่นสากล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exAldian Farabi, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lifestyle, Attitude and Consumption Behavior of Consumers in Jakarta towards Imported Juice Products", 53rd Kasetsart University Annual Conference, 5 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย, 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย