Conference

Article
อิทธิพลของ NAA และ IBA กับการพรางแสงต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำสบู่ดำ
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มกราคม 2017
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
01250485
Related Link
-