Conference

Article
การใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของรากต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-