การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 supp, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 213-216
Publish Year National Conference 5
2016 exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา , exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเติบโตและดูดใช้ธาตุอาหารพืชในต้นกล้ากล้วยน้ำว้าปากช่อง50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exประไพ ทองระอา , exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exนิศารัตน์ ทวีนุต, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินร่วมกับปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้า ปากช่อง50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exนิศารัตน์ ทวีนุต, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา , exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของรากต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พ้นธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "มหธาตุในเครือกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย