Conference

Article
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้โคลชิซิน
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ใช้ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อจำหน่ายในงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017