Conference

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC 2015)
ชาติ
10 - 11 กันยายน 2015
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-