การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม

Publish Year International Journal 1
2016 exKularb Laosatit, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exPanthita Ruang-areerate, exChutima Sonthirod, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR Markers", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 786-793
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, ex Duangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha , exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transcriptome profiling of Jatropha roots in response to waterlogging stress", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC 2015), 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย