Conference

Article
ผลของความชื้นเริ่มต้นและกำลังไมโครเวฟต่อสมบัติบางชนิดของข้าวเกรียบปลาที่ทำพองด้วยเตาอินฟราเรด
Conference
Food Innovation Asia Conference 2016 (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
15 - 17 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-