Conference

Article
ผลของการให้น้ำเสริม และความหนาแน่นท่อนพันธุ์ที่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3.
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-