Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6
Class
ชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2014
Location
นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-