Conference

Article
การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อไก่บ้านตะนาวศรีและไก่กระทงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
Conference
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 (ISBN: 9786163380272)
Class
ชาติ
Date
25 - 26 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-