Conference

Article
การประเมินความสามารถของวิธีการรวมผลในการทำนายอัตราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในการรมยาในไซโลจำลองขนาด 228.5 l
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
2 - 4 เมษายน 2014
Location
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.tsae.asia/e-journal/tsae-proceeding/