การทำนายอัตราการสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exกัลยา หนูขำ, inนายเอนก สุขเจริญ, "Evaluation of the superposition method for predicting gas leakage rates during fumigations in empty model silos", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2015, หน้า 13-20
Publish Year International Conference 1
2014 exกัลยา หนูขำ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "Prediction of half-loss times of fumigations in a model silo by the superposition method", 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exกัลยา หนูขำ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การประเมินความสามารถของวิธีการรวมผลในการทำนายอัตราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในการรมยาในไซโลจำลองขนาด 228.5 l", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 exกัลยา หนูขํา, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดลองเพื่อพิสูจน์สมการการสูญเสียก๊าซในระหว่างการรมยา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย