Conference

Article
การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
22 - 23 สิงหาคม 2013
Location
หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-