Conference

Article
การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักญภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. (สาขาสัตว์)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-