Conference

Article
การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบ ความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง
Conference
ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
Class
ชาติ
Date
2 เมษายน 2013
Location
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-