Conference

Article
ชีวประวัติเบื้องต้นและความเป็นพิษของปูใบ้หลังเต่าแดง (Atergatis integerrimus) บริเวณชายฝั่งหมู่เกาะมัน จ.ระยอง
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780653)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-