ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

Publish Year National Conference 4
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ประชาคมปูในหาดหินและหาดทรายบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรีและหมู่เกาะมัน จ.ระยอง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ธนิษฐา ศิริวิรินทรัตน์, exนายวชิระ ใจงาม, exนายกฤษธนสรรค์ อินทร์บำรุง, exนายวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูจากอวนจมปู จ.ระยอง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.นรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อัญชลี จันทร์คง, "การกระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูเสฉวนหนวดแดง (Clibanarius merguiensis De Man, 1888) ในหาดหินบริเวณหมู่เกาะมัน จ.ระยอง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อัญชลี จันทร์คง, exนายวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม, "ชีวประวัติเบื้องต้นและความเป็นพิษของปูใบ้หลังเต่าแดง (Atergatis integerrimus) บริเวณชายฝั่งหมู่เกาะมัน จ.ระยอง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย