Conference

Article
ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
23 สิงหาคม - 24 ตุลาคม 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-