การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด

Publish Year National Conference 1
2012 exนส. พลอย กลางเมือง , inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 สิงหาคม - 24 ตุลาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย