Conference

Article
การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูก
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-