Conference

Article
Effect of blanching temperature and time on peroxidase activity of chili (Capsicum annum L.)
Conference
The 4th Rajamangala University of Technology Conference
Class
ชาติ
Date
26 - 27 พฤษภาคม 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค,24 พ.ค. 2011 - 28 พ.ค. 2011