Conference

Article
การศึกษาผลการอบแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
Class
ชาติ
Date
31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-