การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Changes in the Physical and Chemical Properties of Thai Brown Rice Caused by High-Temperature Treatment", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - เมษายน 2012, หน้า 33-38
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า GLYCEMIC INDEX ของแป้งข้าวกล้อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 609-612
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Study of physicochemical properties of high amylose brown rice obtained by high-temperature fluidization technique", The Second International Conference on Applied Science (2nd ICAS 2011), 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Change of Physiochemical Property of Thai Brown Rice Obtained by High Thermal Treatment", International Symposium on Agricultural Education for Sustainable Development (Ag-ESD), 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, Tsukuba ญี่ปุ่น
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of high temperature fluidization technique on starch digestibility of high-amylose brown rice", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010), 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การศึกษาผลการอบแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Glycemic Index ของแป้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พั่ทยา ชลบุรี ประเทศไทย