Conference

the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences
นานาชาติ
15 - 17 พฤศจิกายน 2010
Montreux สมาพันธรัฐสวิส
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014