Conference

การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง"
ชาติ
7 - 9 มกราคม 2010
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-