Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  anatomylady’s slipperleafleaf growthmorphologyกัญชงกายวิภาคการจัดการธาตุอาหารพืชการเจริญเติบโตของใบการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลับการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่การผสมเกสรการพัฒนา, การผลิตการพัฒนา, การผลิต ,การถ่ายทอดการเพิ่มผลผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพของผลคุณภาพผลตาดอกธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักใบพลับพลับ, การผสมเกสรพลับพลับ, การผสมเกสร, เกสรตัวผู้พลับ, การพัฒนา ,ถ่ายทอดเทคโนโลพลับ, ผลผลิต, คุณภาพผลพลับ, พันธุ์, การผสมเกสรพันธุ์พระราชทาน 80ไม้ผลเขตหนาว กึ่งหนาว สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ องุ่น กีวี่ พลับ รองเท้านารีรองเท้านารีอินทนนท์ละอองเกสรตัวผู้วัสดุคลุมแปลงสตรอเบอรี่สตรอว์เบอร์รีสัณฐานวิทยาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหญ้าแฝก แปลงสตรอว์เบอร์รี การปลูกพืชหมุนเวียน การคลุมแปลงหญ้าแฝก สถานีวิจัยดอยปุย การอนุรักษ์ดินและน้ำ

  Interest

  ไม้ผลเขตหนาว กึ่งหนาว สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ องุ่น กีวี่ พลับ , การเพิ่มผลผลิตสตรอเบอรี่, การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 9 คนแรก