Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 1 0 0
  2020 การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายละอองเกสรเพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘FUYU’ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน (Development of Potential of Commercial Cultivar Persimmon Production) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร เพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของพลับ (Diospyros kaki Thunb.) พันธุ์ ‘FUYU’ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2019 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร CBD และเมล็ดน้ำมันคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ บริษัทไทย เฟดเดอรัล เฮมพ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลของชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0