Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  กองทุนคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการกัดเซาะชายฝั่งการกำจัดขยะการจัดการความรู้การจัดการคุณภาพน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดการน้ำการจัดการน้ำชุมชนการบริการเข้าถึงเนื้อหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารจัดการน้ำการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผนการใช้น้ำการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมขยะอันตรายคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายคลองสารภีความคาดหวังความพึงพอใจคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตคนพิการแครอท ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดตเจตคติต่อรายการโทรทัศน์ติดตามประเมินผลทรัพยากรธรรมชาติน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำเสียนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเมินโครงการปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนพัฒนาบุคลากรแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดรูปแบบการดา เนินงาน/ ทีมพี่เลี้ยง/ โครงสร้างการดา เนินงานส่วนภูมิภาคลดมลพิษทางน้ำสิ่งแวดล้อมสุขภาพหน่วยงานภาครัฐหลักสูตรการเรียนการสอน

  Interest

  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง (ผู้รักษาการแทน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารทรัพย์สิน
  • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2563 ผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารทรัพย์สิน
  • มี.ค. 2563 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาที่เป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)