แนวโน้มผลงานของต้องพงศ์

Journal

บทความของต้องพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

บทความแต่ละ Quartile ของต้องพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

บทความแต่ละ TCI Group ของต้องพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

Publish Year National Journal 1
2022 inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, "ผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อผลตอบแทนดัชนีอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 130-142

Conference

การนำเสนอบทความของต้องพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

Publish Year National Conference 3
2023 exธีร์ธนันต์ ดิเรกโภค, exชลิตฏา ใยปางแก้ว, exชุติมณฑ์ เดชศรี, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบ MACD ,RSI ,MA ของ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11, 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2023, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2023 exพิยดา โคตรศรีเมือง, exรัตน์ติยา ม่วงผุย, exสุดารัตน์ คะสุดใจ, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 exณัฏฐ์ชาภา ม่วงนาค, exชนนิกานต์ คุณมี, exภูมิภัชทร ลานนท์, exวิทวัส ละม้ายศรี, exกุลนาถ ภูธรโคตร, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นและสภาพคล่องกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET100", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=660052]