แนวโน้มผลงานของศุภวิทย์

Journal

บทความของศุภวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ Quartile ของศุภวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

บทความแต่ละ TCI Group ของศุภวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year International Journal 5
2024 exนายภูธน แซ่ฟู, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Detection of Booroola Polymorphism of Bone Morphogenetic Protein Receptor 1b and Embrapa Polymorphism of Growth Differentiation Factor 9 in Sheep in Thailand", Animals, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2024, หน้า 1-10
2023 inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting first ovulation in postpartum dairy cows under tropical conditions: A review", Open Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 1536-1542
2023 exSansuwan, K., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exRink, L., inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exWessels, I., "Effects of Zinc Status on Expression of Zinc Transporters, Redox-Related Enzymes and Insulin-like Growth Factor in Asian Sea Bass Cells", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2022 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effects of Chromium-L-Methionine in Combination with a Zinc Amino Acid Complex or Selenomethionine on Growth Performance, Intestinal Morphology, and Antioxidative Enzymes in Red Tilapia Oreochromis spp.", Animals , ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 21812-2181-15
2022 exNisachon Uniyom, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Development of Encapsulation and Coating for Protease on Shrimp Feed.", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 368-378
Publish Year National Journal 3
2024 exยุพารัตน์ อินทร์บำรุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ ดร ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลของการเสริมกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริกในอาหารต่อความเครียดจากการขนส่งและการเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 169-183
2024 exพัชรพร จันทร์รอด, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลของการเสริมยีสต์ออโตไลเซทในอาหารต่อการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันภายใต้สภาวะความเครียดภายหลังการเหนี่ยวนา ด้วยโรควิบริโอในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 185-197
2023 exยุพรัตน์ อินบํารุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคํา, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลการเสริมกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกในอาหารต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 10-20

Conference

การนำเสนอบทความของศุภวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Publish Year International Conference 12
2023 exBenjamas Bootkinaree, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PHYTOCEE SUPPLEMENTATION ON POST LARVAE SHRIMP Litopenaeus vannamei GROWTH PWEFORMANCE, HEPATOPANCREAS AND INTESTINAL HEALTH", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exAthiwat Kalasee, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Physical characteristics and In vitro digestibility of white shrimp, Litopenaeus vannamei, diets composed of rapeseed meal as protein replacement for soybean meal with supplemental yeast hydrolysate", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exTeerachai Sakunnarak, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "The Study of Solid-State Fermentation Conditions for Improved Nutritional Value of Soybean meal", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF DIETARY LYSOPHOSPHOLYPIDS TO PARTIAL REPLACE OF FISH OIL ON GROWTH PERFORMANCE AND CHOLESTEROL STATUS IN PACIFIC WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exPetch Chaisirikul, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "APPLICATION OF BILE ACID ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "BILE ACID IMPROVING GROWTH PERFORMANCE AND HEPATOPANCREASE HEALTH OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei, UNDER NUTRITIONAL STRESS", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2022 exAnawat Keeratethaweesuk , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "NITROGEN AND PHOSPHORUS WASTE LOADING FROM RED TILAPIA CAGE CULTURE IN THAILAND", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exPiyavorasakul CHONNIKARN, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Resin acid on growth performance, immunity response, and bacteria count in juvenile white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSompaisansin YINGYOS, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFICACY OF BINDER IN TAPIOCA REPLACEMENT FOR WHEAT FLOUR IN SHRIMP FEED ON PHYSICAL OF PELLET", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), Jarkata, Indonesia, 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exKhaopiw, SONTHIDEJ, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of antioxidants on oxidative stability of low and high fat poultry byproduct meal", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSuttipong Watcharin , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "In vitro digestibility of pacific white shrimp (litopenaeus vannamei) diets supplemental the mixture of herb extract", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exBootkinaree BENJAMAS, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "IN VITRO DIGESTIBILITY OF COMMERCIAL PELLET SHRIMP FEED IN COMBINATION WITH ORGANIC IRON BY PACIFIC WHITE SHRIMP (LITOPANAEUS VANNAMEI) DIGESTIVE ENZYMES", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=650008]